Jak zamówić intencje mszy świętej w klasztorze?

Zapraszamy do składania intencji

Jeśli chcesz, by bracia kapucyni w Zakroczymiu modlili się za Ciebie i w Twoich sprawach, zamów intencje:

1.Wyślij intencje na adres mailowy: dnap81@gmail.com

2. Złóż ofiarę na konto: 88 1240 3480 1111 0011 2193 3448

3. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia intencji na swojego maila po wpisaniu do książki intencji.

We invite you to submit your intentions

If you want the Capuchin friars in Zakroczym to pray for you and in your affairs, order the intentions:

1. Send the intentions to the e-mail address: dnap81@gmail.com

2. Make a donation to the account: 88 1240 3480 1111 0011 2193 3448

3. You will receive a confirmation of accepting the intention on your e-mail after entering the intention in the book.

Vi invitiamo a presentare le vostre intenzioni

Se vuoi che i frati cappuccini di Zakroczym preghino per te e nei tuoi affari, ordina le intenzioni:

1.Inviare le intenzioni all’indirizzo e-mail: dnap81@gmail.com

2. Fai una donazione sul conto: 88 1240 3480 1111 0011 2193 3448

3. Riceverai una conferma di accettazione dell’intenzione sulla tua e-mail dopo aver inserito l’intenzione nel libro.

Nous vous invitons à soumettre vos intentions

Si vous voulez que les frères capucins de Zakroczym prient pour vous et dans vos affaires, commandez les intentions :

1.Envoyez les intentions à l’adresse e-mail : dnap81@gmail.com

2. Faites un don sur le compte : 88 1240 3480 1111 0011 2193 3448

3. Vous recevrez une confirmation d’acceptation de l’intention sur votre e-mail après avoir entré l’intention dans le livre.